ประชุมกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จัดประชุมกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการ ครั้งที่1ประจำปีการศึกษา 2566
ณ ห้องฝึกปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัล ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม