ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร(หลักสูตรระยะสั้น)ธุรกิจดิจิทัล

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร(หลักสูตรระยะสั้น)ธุรกิจดิจิทัล
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 โดยมี ผศ.เหมวดี กายใหญ่ เป็นประธานประชุม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม