การแสดงเบื้องต้น Basic Acting Workshop” โครงการ “พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์(Creative Thinking)

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมอบรม”การแสดงเบื้องต้น Basic Acting Workshop”
โครงการ “พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์(Creative Thinking) ในการสร้างงานนิเทศศาสตร์
” วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ตึกเก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วิทยากรโดย ครูเปิ้ล สุวภัทร พันธ์ประภพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้กระบวนการละครเพื่อพัฒนาบุคคล

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »