ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงผลงานการออกแบบงาน “Designer of Loe” ภายใต้แนวคิด “เลย…เมืองแห่งผ้าฝ้าย” ในงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี ๒๕๖๖

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานการออกแบบงาน
“Designer of Loe” ภายใต้แนวคิด “เลย…เมืองแห่งผ้าฝ้าย” ในงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี ๒๕๖๖
โดยคู่ที่ 1ผู้แสดงแบบ นายพลากร วงศ์ลา อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและ
นางสาวกาญจนา ศรีบุรินทร์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือย้อมสีธรรมชาติ ลายพระธาตุสัจจะ ที่เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดเลย
ประดิษฐานอยู่ที่อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยซึ่งเป็นผลงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยอาจารย์สกุลไทย ป้อมมะรัง นายพลากร วงศ์ลา นางสาวกาญจนา ศรีบุรินทร์ ที่มีส่วนร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าฝ้ายทอมือบ้านนากระเซ็ง
กับประธานกลุ่ม นางลำดวน ใจเผื่อ ร่วมกันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือย้อมสีธรรมชาติ
สร้าง อัตลักษณ์ลวดลายผ้า โดยนำสัญลักษณ์ ประจำหมู่บ้าน หรือ ประจำอำเภอ ดังนั้น ทุกคนจึงมีมติจะนำพระธาตุสัจจะ มาเป็นลายผ้า
เนื่องจากมีประวัติศาสตร์ พระธาตุสัจจะ วัดลาดปู่ทรงธรรม เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ และมีการจดลิขสิทธิ์ลายผ้า
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าฝ้ายทอมือบ้าน นากระเซ็ง ยังได้รับคัดสรร 4 ดาว จากพัฒนาชุมชน เหมาะสำหรับตัดชุดสวยงาม
และเป็นของฝาก ของกำนัลที่มีคุณค่า และเป็นของดีชุมชนบ้านนากระเซ็ง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม