พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านการวิจัยเชิงคุณภาพและผสานวิธี

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ได้จัดการอบรมเชิงวิชาการ
หัวข้อเรื่อง “พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านการวิจัยเชิงคุณภาพและผสานวิธี ”
ณ ห้องเรียน 19205 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »