ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนบทความวิจัยทางการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

เมื่อวันที่ 4 และ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนบทความวิจัยทางการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
โดยมี อ.วรรณวิสา ไพศรี และ อ.ปรียาพร พิชิตรานนท์ เป็นวิทยากรให้ความรู้
ณ ห้องปฏิบัติการจัดการ ห้อง 19315 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม