การนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 คณะวิทยาการจัดการ

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสหกิจศึกษา อาคาร 19 ชั้น 2 นักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ได้นำเสนอผลงาน และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้ไปฝึกสหกิจศึกษาให้กับคณะอาจารย์ และเพื่อนๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกงานและพัฒนานักศึกษาสหกิจในรุ่นต่อไป

Translate »