กิจกรรมในโครงการ”วัดคุณสมบัตินักศึกษาสาขาวิชาการตลาดก่อนสำเร็จการศึกษา” สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการาจัดการ

สาขาวิชาการตลาด ได้จัดกิจกรรมในโครงการ”วัดคุณสมบัตินักศึกษาสาขาวิชาการตลาดก่อนสำเร็จการศึกษา” ในวันที่28-29 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ