การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทำบัญชี สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (ภาคปกติ) คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทำบัญชี สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (ภาคปกติ)

วิทยากรโดย อาจารย์พรทิพา วชิราภากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(อาคาร 19)