โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแนวทางการเขียนแผนธุรกิจที่เน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์”

คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแนวทางการเขียนแผนธุรกิจที่เน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์” โดยมีท่านวิทยากร ดร.ณฐมน บัวพรมมี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงธัญบุรี  วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561  ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ