การสัมมนาวิชาชีพนิเทศศาสตร์ : จริยธรรมคนทำสื่อและฝึกทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ คณะวิทยาการจัดการ

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ  ได้จัดโครงการ “สัมมนาวิชาชีพนิเทศศาสตร์ : จริยธรรมคนทำสื่อและฝึกทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์” ???  โดยมีท่านวิทยากร คุณสุวภัทร์ พันธ์ปภพ  ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะสื่อสารการแสดง ให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์