การประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2561

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ อาคาร 19 ชั้น 9 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะ และปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ

Share to ...