กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษาสาขาการจัดการ  ณ  วัดศรีอภัยวัน

ในวันที่ 23 มกราคม 2562 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ การจัดการอาสาพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษาสาขาการจัดการ  ณ  วัดศรีอภัยวัน ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

 

Translate »