สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมบัญชีจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดศรีอภัยวัน ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย

ในวันที่ 19 มกราคม 2562 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมในโครงการบัญชีจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดศรีอภัยวัน ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย โดยนำอาจารย์ และนักศึกษาสาขาการบัญชี จำนวน 120 คน เพื่อเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว