สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมในโครงการสืบสานพระราชดำริตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ต.น้ำสวย อ.เมือง จังหวัดเลย

ในนวันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ดำเนินโครงการสืบสานพระราชดำริตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ต.น้ำสวย อ.เมือง จังหวัดเลย โดยมีภาพบรรยากาศ ดังนี้

Share to ...