คณะวิทยาการจัดการ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมวิทยาการสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาการจัดการ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมวิทยาการสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ดังนี้

1.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย

2.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์

3.สาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลชมเชย

4.สาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 และลำดับที่ 4  การแข่งขันทักษะวิชาการบัญชี 

5. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันทักษะวิชาการ (การผสมเครื่องดื่มค็อกเทล)

6. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และสาขาวิชาการจัดการ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระหว่าง6 สถาบันการศึกษา สาขาการจัดการ

7. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติศักดิ์ ยอดสง่า นายชัยมงคล ศรีบุรินทร์ นายทศพล โชคบัณฑิต และ นายสิทธิศักดิ์ เรืองคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 > ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพนิเทศศาสตร์