คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา: การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

Translate »