การประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ครังที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ครังที่ 1/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Translate »