การวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ภายใน)

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ
ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ภายใน) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจต่อไป

Share to ...