โครงการพัฒนานักศึกษาสู่วิชาชีพทางด้านการเงิน ในศตวรรษที่21 สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ

ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาการเงิน จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสู่วิชาชีพทางด้านการเงิน
ในศตวรรษที่21  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ  เพื่อให้ความรู้วิชาชีพทางด้านการเงินแก่นักศึกษา โดยมีท่านวิทยากรที่มีความรู้และประาบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การเป็นนักการเงินที่ดีในอนาคตต่อไป

Share to ...