คณะวิทยาการจัดการ ยินดีต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา “แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา” โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า จังหวัดอุดรธานี
ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องเรียน 19315 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to ...