คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมและเผยแพร่ความรู้สหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561″ (สำหรับคณาจารย์และสถานประกอบการ)

โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้วยสหกิจศึกษา
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ภายใต้โครงการย่อย “โครงการอบรมและเผยแพร่ความรู้สหกิจศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561”
(สำหรับคณาจารย์และสถานประกอบการ)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมชั้น9 อาคาร19 คณะวิทยาการจัดการ

 

Share to ...