คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมและเผยแพร่ความรู้สหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561″ (สำหรับนักศึกษา)

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้วยสหกิจศึกษา
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ภายใต้โครงการย่อย “โครงการอบรมและเผยแพร่ความรู้สหกิจศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561”
(สำหรับนักศึกษา)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to ...