คณะวิทยาการจัดการ โครงการบริการวิชาการ “บัญชีครัวเรือน สู่วิถีพอเพียง และการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์” ณ บ้านนาวัว อ.วังสะพุง จ.เลย

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการบริการวิชาการ “บัญชีครัวเรือน สู่วิถีพอเพียง และการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์”

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ณ บ้านนาวัว อ.วังสะพุง จ.เลย