คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่บริการวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางการตลาด ให้แก่ชุมชนบ้านหนองตูม ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การตลาด และการเงิน
ลงพื้นที่บริการวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางการตลาด
ให้แก่ชุมชนบ้านหนองตูม ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย
ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

Translate »