โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพทางด้านการเงิน หัวข้อ “การวางแผนการเงินส่วนบุคคลสำหรับวัยรุ่น” สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ

ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพทางด้านการเงิน
หัวข้อ “การวางแผนการเงินส่วนบุคคลสำหรับวัยรุ่น”
สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มรภ.เลย
ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร “นายแพทย์ทวิช ศรีเกษม Investment Consultant and Certified Financial Planning : CFP”
มาบรรยายให้ความรู้ทางด้านการวางแผนและการวางเป้าหมายในชีวิตสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา เพื่ออิสรภาพทางด้านการเงินในอนาคต

 

Translate »