คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ด้านการวิจัย เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคม

โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ด้านการวิจัย เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคม

ช่วงเช้า บรรยายหัวข้อ การทำวิจัยเพื่อตอบโจทย์สังคมและแรงบันดาลใจในการประยุกต์ต่อยอดงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ช่วงบ่าย บรรยายหัวข้อ การจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมของคณะวิทยาการจัดการ
โดย รองศาสตราจารย์ไทยโรจน์ พวงมณี
รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น9 อาคาร19 คณะวิทยาการจัดการ

Share to ...