คณะวิทยาการจัดการ ยินดีต้อนรับ ฝ่ายบริหารโครงการการศึกษา (ระดับอุดมศึกษา) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยินดีต้อนรับ ฝ่ายบริหารโครงการการศึกษา (ระดับอุดมศึกษา)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้มาเยี่ยมเยือน มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

โดยได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

Share to ...