โครงการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ภาคเช้า บรรยายโดยคณาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี

โครงการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
ภาคเช้า บรรยายโดยคณาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี
ภาคบ่ายสอบวัดความรู้
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ในสาขาวิชาการบัญชีทุกท่าน
อาจารย์สนั่น พรมศิลา อาจารย์อุไรวรรณ บุษทิพย์
ผศ.ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ และดร.สาธิยา กลิ่นสุคนธ์

วันที่ 9 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมศรีสอง คณะวิทยาการจัดการ

Share to ...