การประชุมชี้แจงผู้ปกครอง เพื่อขอรับทุนศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รอบที่ 1

ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียนที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี รอบที่ 1 และรับฟังหลักการปฏิบัติตนในการเรียนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จากคณะกรรมการจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

Translate »