การประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ (วาระพิเศษ)

การประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ (วาระพิเศษ)

เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
เวลา 15.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 คณะวิทยาการจัดการ

Translate »