นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการจิตอาสาปรับปรุงสภาพแวดล้อมห้องเรียนและปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านกำเนิดเพชร จ.เลย

วันที่ 30 มีนาคม 2562
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการจิตอาสาปรับปรุงสภาพแวดล้อมห้องเรียนและปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านกำเนิดเพชร จ.เลย
????✌???

Share to ...