กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Inforgraphic เพื่อการสื่อสารทางการตลาดของธุรกิจ startup สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Inforgraphic เพื่อการสื่อสารทางการตลาดของธุรกิจ startup

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19301
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Translate »