ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ร่วมแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๒ “Thailand Accounting Challenge 2019”

ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
ร่วมแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ
ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๒
“Thailand Accounting Challenge 2019”

อาจารย์ผู้ควบคุม ผศ.ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ

วันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒
ณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปภัมภ์

 

Share to ...