สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นำนักศึกษาเรียนรู้การรับประทานอาหารยุโรป ณ โรงแรมเลยพาเลช

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “เปิดโลกทัศน์วิชาชีพการโรงแรม การท่องเที่ยวและบริการ” ณ โรงแรมเลยพาเลซ เพื่อนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์การรับประทานอาหารแบบยุโรป

Share to ...