สาขาวิชาการจัดการ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด จังหวัดอุดรธานี

  1. สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ร่วมกิจกรรมโครงการเปิดโลกทัศน์ทางด้านการจัดการ

ณ บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด จังหวัดอุดรธานี
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

Share to ...