คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2562

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2562
เพื่อปรึกษาหารือ หาแนวทางปฏิบัติงาน เกี่ยวกับภารกิจของคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ???

?WE ARE FMS-LRU?

Share to ...