โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักบัญชีในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาการบัญชี

ในวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 19 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักบัญชีในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนสำหรับงานบัญชีให้กับนักศึกษา

Share to ...