ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ได้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ตามโครงการ TAX JUNIOR รุ่นที่ 21

??ขอแสดงความยินดี??

กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ได้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ตามโครงการ TAX JUNIOR รุ่นที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรภาษีอากรเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติการ ของสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย

Share to ...