โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการงานอาชีพ” นักศึกษาภาคปกติ(ศูนย์ขอนแก่น) คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ จัด“โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการงานอาชีพ”
นักศึกษาภาคปกติ(ศูนย์ขอนแก่น) คณะวิทยาการจัดการ
#สร้างงานสร้างอาชีพพลาสติกจักสาน
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น

Share to ...