การบริการวิชาการ “พัฒนาสินค้าชุมชนกลุ่มอาชีพผลิตสบู่ผลไม้จากสับปะรดบ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อตลาดประชารัฐ จังหวัดเลย”

การบริการวิชาการ “พัฒนาสินค้าชุมชนกลุ่มอาชีพผลิตสบู่ผลไม้จากสับปะรดบ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อตลาดประชารัฐ จังหวัดเลย”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการพัฒนาสินค้าชุมชนกลุ่มอาชีพผลิตสบู่ผลไม้จากสับปะรดบ้านไร่ม่วงและเพื่อสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างรายได้ในกลุ่มอาชีพบ้านไร่ม่วง รวมถึงเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งมีการบรรยายและแบ่งกลุ่มปฏิบัติ

วิทยากรผู้บรรยาย คุณธนโชติ ปลัดศรีช่วย ประธานกลุ่มสมุนไพรไร่ม่วง

ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561

ณ หอประชุมโรงเรียนมโนบุเรศบำรุงการ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย

Translate »