อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  1. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
ณ หอประชุมขุมทองวิไล

ขอขอบคุณรูปภาพจากอาจารย์ทุกท่านค่ะ

Share to ...