สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น “การส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น “การส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (กลุ่มพญานาค)”
โดยมีนายศุภกษฎิ์ ต่อฤทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปีที่ 3 เป็น วิทยากร ณ ที่ว่าการอำเภอปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

Share to ...