สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Zbrush”

?‍???‍?สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Zbrush” ระหว่างวันที่ 18-19 พ.ค. 2562
? ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19301 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
??‍??‍?โดยวิทยากร : คุณจัตุรงค์ ไชยปัญ นักออกแบบกราฟิก
จากบริษัท Think technology จำกัด
(ศิษย์เก่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเลย