การนำเสนอโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำเสนอโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โดยมีท่าน ผศ.เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป