โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะวิชาการ ด้านการงานอาชีพ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะวิชาการ ด้านการงานอาชีพ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องเรียน 19401 และ19407 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย