?ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ เปิดให้บริการแล้วจ้า?

?เปิดให้บริการแล้วจ้า?

#ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ
พร้อมเปิดให้บริการอาจารย์ และนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการใช้บริการแล้ว 
โดยย้ายมาอยู่ที่ชั้น 2 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ
ให้บริการตั้งแต่เวลา 08:30-16.30 น.