สาขาวิชาการจัดการ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความรู้ด้านหลักสูตร การประกันคุณภาพ และการฝึกงาน ของสาขาวิชาการจัดการ ม.ราชภัฏเลย

สาขาวิชาการจัดการ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เข้าเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความรู้ด้านหลักสูตร
การประกันคุณภาพ และการฝึกงาน
ของสาขาวิชาการจัดการ ม.ราชภัฏเลย

วันที่ 18 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมชั้น9 คณะวิทยาการจัดการ

Share to ...