โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคาร18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

Share to ...