โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะการใช้เครื่องใช้สำนักงาน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะการใช้เครื่องใช้สำนักงาน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษามีความรู้ด้านงานสารบรรณ รวมทั้งทักษะการใช้เครื่องให้สำนักงานประเภทต่างๆ ในวันที่ 23  มิถุนายน  2562 เวลา 09.00-16.00 น.  ณ  อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ

Share to ...